top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN RUSTPUNT – 01 november 2022

 

1. Definities

 • “Algemene Voorwaarden”: deze algemene verkoopsvoorwaarden van Debyser, Liezelot, commerciële naam “RUSTPUNT” zijn van toepassing op de levering van Producten aan de Klant;

 • Klant” of “Consument”: de natuurlijke persoon die de Overeenkomst afsluit of de rechtspersoon in wiens naam een vertegenwoordiger of gevolmachtigde de Overeenkomst afsluit;

 • Overeenkomst”: de abonnementen en online bestellingen met betrekking tot de Producten gedaan door de Klant via de Website;

 • Persoonsgegevens”: de naam, voornaam, adres voor levering, rekeningnummer voor terug stortingen door RUSTPUNT, adres voor facturatie, identificatiegegevens van de rechtspersoon (indien van toepassing), telefoonnummer en e-mailadres van de Klant zoals ingegeven door de Klant op de Website op het ogenblik van de bestelling van de Producten;

 • “Producten”: de behandelingen events en producten van RUSTPUNT;

 • “RUSTPUNT”: Debyser, Liezelot, een éénmanszaak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Steenvoordestraat   20, 8978   Poperinge, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0675.291.927

 •  “Website”: www.RUSTPUNT.be van RUSTPUNT  waarop de Klant de bestelling voor de Producten, diensten en events kan plaatsen.

 

2. Toepassingsgebied

 • (1) De rechtsverhouding tussen de Klant en RUSTPUNT  met betrekking tot de levering van Producten en diensten wordt geregeld door de Algemene Voorwaarden. De op het moment van bestelling van kracht zijnde Algemene Voorwaarden van RUSTPUNT  zijn van toepassing op alle leveringen van Producten en diensten, Overeenkomsten en facturen uitgaande van RUSTPUNT.

 • (2) De Klant erkent voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en aanvaardt ze. Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de eventuele voorwaarden van de Klant, die niet tegenstelbaar zijn aan RUSTPUNT , zelfs niet indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

 

3. Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst

 • (1) Het aanbod van RUSTPUNT  op de Website bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden Diensten en Producten. RUSTPUNT  is echter niet verantwoordelijk voor materiële vergissingen in deze omschrijving.

 • (2) Het aanbod van RUSTPUNT  op de Website richt zich tot eindgebruikers in België.

 • (3) De bestelde Producten en diensten  zijn niet bestemd voor wederverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke omvang aanvaard.

 • (4) De Klant kan een bestelling plaatsen op de Website door het door RUSTPUNT  online beschikbaar gestelde bestelformulier in te vullen en te bevestigen. Alle stappen van het online bestelproces op de Website dienen door de Klant correct doorlopen worden.

 • (5) RUSTPUNT  zal de ontvangst van de bestelling elektronisch bevestigen via een orderbevestiging dat een ordernummer bevat. Pas na het aanvaarden van de bestelling door RUSTPUNT  ontstaat een recht op levering van de bestelde Producten.

 • (6) De Klant kan de Producten of diensten  individueel bestellen of kan kiezen voor een abonnementsformule.

 • (7) RUSTPUNT  is enkel gebonden tot levering van de Productenen en diensten zoals specifiek omschreven in de orderbevestiging of de andere documenten die deel uitmaken van de Overeenkomst.

 • (8) RUSTPUNT  verkoopt geen Producten of diensten aan Consumenten onder de achttien (18) jaar.


4. Verplichtingen Klant

 • (1) De Klant is ertoe gehouden de product- en gebruiksaanwijzingen, alsook de waarschuwingen bij de geleverde Producten aandachtig te lezen en in acht te nemen. RUSTPUNT  is niet aansprakelijk voor eender welke schade als gevolg van het niet opvolgen van product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen en de Klant vrijwaart RUSTPUNT  tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

 • (2) De Klant verbindt zich ertoe zijn/haar Persoonsgegevens correct en zo volledig mogelijk in te vullen op de Website voor doeleinden van bestelling van de Producten.

 

5. Geen herroepingsrecht

 • De Consument beschikt voor de aankopen van Producten of diensten op de Website niet over een herroepingsrecht overeenkomstig de bepalingen van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, vermits deze aankopen betrekking hebben op de levering van goederen die slechts beperkt houdbaar zijn en snel kunnen bederven (artikel VI.53, 4° Wetboek Economisch Recht).

 • Het is onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid mogelijk om een terugbetaling te krijgen van een aangekochte activiteit (event). 
  Indien je er toch niet kan zijn gelieve dit minstens 48u vooraf te laten weten
  Je aankoopbedrag is dan geldig voor een ander event (max. 1 jaar geldig) of je kan je aankoop ook doorgeven aan iemand anders. Gelieve de naam en email van deze persoon dan tijdig door te geven aan rustpuntwatou@gmail.com

 

6. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 • (1) De Klant kan de Overeenkomst van bepaalde duur (individuele bestelling van Debyser, Liezelot) of onbepaalde duur (abonnementsformule die bestaat uit een abonnement en het periodiek leveren van producten en diensten) op ieder ogenblik tijdelijk onderbreken, wijzigen of beëindigen onder voorbehoud van hetgeen bepaald in dit artikel 6.

 • (2) Een Overeenkomst van bepaalde duur wordt niet stilzwijgend verlengd maar neemt een einde bij het verstrijken van de duur.

 • (3) Elke onderbreking, wijziging of beëindiging van de Overeenkomst wordt door de Klant steeds via de Website aangegeven en moet steeds uiterlijk vóór 9 uur ’s ochtends de dag voorafgaand aan de dag van levering (woensdag of vrijdag) gebeuren.

 • (4) Indien de Klant de Overeenkomst beëindigt uiterlijk vóór 9 uur ’s ochtends de dag voorafgaand aan de dag van levering (woensdag of vrijdag), ontvangt de Klant geen Producten meer. De Overeenkomst zal dan definitief beëindigd zijn. Om bij een Overeenkomst van onbepaalde duur de bestelling (en dus de leverings- en betalingsverplichting) van de volgende Producten te annuleren, dient de Klant de Overeenkomst van onbepaalde duur uitdrukkelijk te beëindigen door via de Website aan te geven dat de Klant geen toekomstige leveringen van Producten meer wenst te ontvangen.

 • (5) Bij beëindiging van de Overeenkomst (zowel van bepaalde als van onbepaalde duur) door de Klant, zal RUSTPUNT de reeds door de Klant betaalde bedragen die niet langer verschuldigd zijn omwille van beëindiging van de Overeenkomst, terugbetalen aan de Klant binnen dertig (30) kalenderdagen op het rekeningnummer dat de Klant heeft opgegeven aan producten en diensten.

 

7. Prijzen en betaling

 • (1) De prijzen voor de Producten zoals vermeld op de Website zijn inclusief BTW en inclusief verzendkosten binnen België, tenzij anders vermeld.

 • (2) Online bestellingen via de Website dienen onmiddellijk door de Klant betaald te worden. Voor de betaling kan de Klant alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en op de Website aangegeven betaalwijzen.

 • (3) In geval van abonnement en indien de Klant kiest voor betaling via PayPal of kredietkaart, wordt het bedrag periodiek van de PayPal- of kredietkaartrekening van de Klant afgehaald. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat er voldoende fondsen beschikbaar zijn bij de behandeling van de betaling.

 • (4) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is RUSTPUNT  niet gehouden tot levering van de Producten zolang de online bestelling van de Producten niet integraal is betaald door de Klant.

 • (5) Voor de online betalingen doet RUSTPUNT  een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. RUSTPUNT  heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

 • (6) De prijs verschuldigd door de Klant is de prijs zoals op de orderbevestiging weergegeven.

 • (7) RUSTPUNT  is gerechtigd te allen tijde de prijzen voor de Producten aan te passen via wijziging van de prijzen op de Website. Mocht de Klant bezwaar hebben tegen de gewijzigde prijs, dan heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te beëindigen via de Website, met inachtname van de bepalingen van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden. Indien de Klant de Overeenkomst echter niet beëindigt en de Klant blijft gebruik maken van de Producten vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde prijzen, dan zijn deze vanaf dat ogenblik automatisch van toepassing op de Overeenkomst.

 • (8) RUSTPUNT  is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst, en met name het leveren van de Producten, op te schorten zolang de Klant niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 • (9) Professionele Klanten die bestellingen plaatsen voor professioneel gebruik kunnen bij de bestelling op de Website een factuur aanvragen. Facturen worden door RUSTPUNT  uitsluitend elektronisch aangeboden aan de Klant.

 

8. Levering / onderbreking of opschorting van levering – overdracht van risico

 • (1) RUSTPUNT  levert, desgevallend op basis van een abonnement, de Producten aan de Klant.

 • (2) RUSTPUNT  zal de Producten slechts leveren na volledige betaling van de Producten via de Website.

 • (3) RUSTPUNT  doet voor de levering van de Producten beroep op een logistieke partner die overal in België bezorgt.

 • (4) Leveringen van bestellingen via de Website gebeuren standaard op woensdag en op vrijdag (feest- en brugdagen uitgezonderd).

 • (5) De levering vindt plaats op het adres dat de Klant heeft aangeduid als leveringsadres. De Klant kan zijn/haar leveringsadres wijzigingen via de Website uiterlijk tot 9 uur ’s ochtends de dag voorafgaand aan de voorziene dag van levering (woensdag of vrijdag).

 • (6) De Klant dient ervoor te zorgen dat de persoonlijke aflevering (hetzij door persoonlijke afgifte hetzij door contactloze levering) van de Producten op het door zijn/haar opgegeven leveringsadres mogelijk is tijdens de uren die de Klant heeft bevestigd aan Rustpunt. Indien de persoonlijke aflevering onmogelijk is, om welke reden dan ook, dan is de Klant in gebreke voor wat betreft de aanvaarding en alleen aansprakelijk voor alle eruit voortvloeiende kosten en schade.
  Indien deze persoonlijke aflevering van de Producten onmogelijk is, dan wordt aan de Overeenkomst voldaan door RUSTPUNT  door de Producten te plaatsen bij een buur of voor de deur van de woning van de Klant. De levering op deze wijze gebeurt volledig op risico van de Klant en RUSTPUNT  is niet verantwoordelijk voor het bederven of verdwijnen van de Producten.

 

9. Aansprakelijkheid

 • (1) RUSTPUNT  is slechts aansprakelijk voor door de Klant geleden materiële of lichamelijke schade indien deze het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van het niet nakomen van een verplichting van Rustpunt, of in geval van zware of opzettelijke fout van RUSTPUNT  of diens werknemers.

 • (2) Aansprakelijkheid van RUSTPUNT  voor indirecte en gevolgschade, winst- of inkomensverlies en verlies van besparingen is uitgesloten.

 • (3) RUSTPUNT  is in geen geval aansprakelijk voor eender welke schade als gevolg van door de Klant aan RUSTPUNT verstrekte onjuiste informatie en de Klant vrijwaart RUSTPUNT  tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

 • (4) RUSTPUNT is niet aansprakelijk voor eender welke schade door het niet opvolgen van door RUSTPUNT verstrekte product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen en de Klant vrijwaart RUSTPUNT tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

 • (5) Indien de Klant heeft gekozen voor levering bij zijn/haar buren, voor de deur van zijn/haar woning of op iedere andere wijze dan de persoonlijke aflevering, draagt de Klant hiervoor alle risico’s. RUSTPUNT is niet verantwoordelijk voor het bederven of verdwijnen van Producten, noch voor de hierdoor door de Klant geleden schade.

 • (6) In ieder geval is de aansprakelijkheid van RUSTPUNT beperkt tot de waarde van de Overeenkomst.

 • (7) De bepalingen inzake aansprakelijkheid in de voorgaande alinea’s zijn tevens van toepassing op de (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersoneel van RUSTPUNT die hierop een beroep kunnen doen.

 

10. Gebreken en klachten

 • (1) RUSTPUNT garandeert de kwaliteit en de versheid van haar Producten tijdens de aangeduide verbruiksperiode, dit op voorwaarde dat de Klant de Producten in de ongeopende verpakking en in adequate omstandigheden bewaart.

 • (2) Klachten inzake niet-conforme levering en zichtbare gebreken moeten gebeuren binnen de vierentwintig (24) uren na de levering. Na het constateren van enig gebrek, is de Klant gehouden om het gebruik van de betreffende Producten onmiddellijk te staken.

 • (3) In ieder geval dienen klachten steeds elektronisch te worden overgemaakt aan Rustpunt, met identificatie van de betrokken goederen en een gedetailleerde motivering van de klacht. Bij gebreke van tijdige klacht wordt de Klant geacht de geleverde Producten onherroepelijk te aanvaarden.

 • (4) De aansprakelijkheid van RUSTPUNT beperkt zich in elk geval - naar eigen keuze en inzicht van RUSTPUNT - tot het (opnieuw) leveren van de ontbrekende of gebrekkige Producten. Is opnieuw leveren van de Producten niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de Klant recht op een terugbetaling van de prijs van de ontbrekende of gebrekkige Producten.

 

11. Privacy

 • Bij de afhandeling van bestellingen verwerkt RUSTPUNT de Persoonsgegevens. Om de Klant te informeren over wat er met deze gegevens gebeurt, hanteert RUSTPUNT een privacy verklaring die geraadpleegd kan worden op de Website.

 

12. Overmacht

 • (1) RUSTPUNT is niet verantwoordelijk voor enige levering van Producten ingeval van overmacht (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot natuuromstandigheden, terroristische aanslagen, overheidsmaatregelen, stakingen, epidemieën en pandemieën, lock-out, personeelstekort, breuk van machines en/of gereedschappen, schaarste in grondstoffen en/of materialen, brand en vertragingen bij of faillissement van leveranciers of onderaannemers).

 • (2) RUSTPUNT behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of te verlengen zolang de situatie van overmacht duurt, zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

13. Splitsbaarheid

 • De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze Algemene Voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen RUSTPUNT en de Klant onderhandelen om het nietige beding te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van de Algemene Voorwaarden. Indien RUSTPUNT en de Klant hierover geen overeenstemming bereiken, kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

 

14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • (1) Alle Overeenkomsten tussen RUSTPUNT en de Klant waarop onderhavige Algemene Voorwaarden betrekking hebben worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

 • (2) Alle geschillen die uit de Overeenkomst tussen RUSTPUNT en de Klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbanken van Antwerpen.

bottom of page